กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
.
นายไพศาล สิงห์พันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกุลวดี  ศุภสิทธิกุลชัย
นางนุชนาฏ  รัตนรังสรรค์
นางสมพิศ  จิตต์อาจหาญ
นางวัชรี   ใจมั่น
นายไสว ไหมสมบุญ
นายกานต์   กล้าเอี่ยม
นางสาวจุฑาทิพย์ หาญสาริกิจ
นางสาวยุพาพรรณ คงอยู่
นางกิตติยา  โตน้อย
นายสุรศักดิ์   สงนวน