16ม.ค.49 นายวินัย รอดจ่าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะผู้ตรวจเยี่ยม ได้ให้การรับรองโรงเรียนอินทร์บุรี
ผ่านเกณฑ์โรงเรียนในฝันและเป็นโรงเรียน
ต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
บรรยากาศ ณ หอประขุม ร.ร.อินทร์บุรี
เวลา 13.18นาฬิกา47 วินาที 16ม.ค.49
บรรยากาศโรงเรียนของเราทุกคน