กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
   
อ.วชิรตา  คำภู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
อ.เสกสรร คล้ายสุข
อ.กมลภพ ช้ำเกตุ
อ.อมรศรี ประสาทแก้ว
อ.ศิริพร ช้ำเกตุ
อ.วรารัตน์ มณฑา
อ.มะลิ  เรืองคำ
นางสาวกนกวรรณ สังข์สอน
นางอุษา วงศ์ดี
นางสาวนงลักษณ์ เข็มกลัด