กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
.

นางสำเริง อึ้งพานิช

นางนุชรีย์   สอาดไหว้

นางเพ็ญวิภา   ตั้งทวี
 .
นางอรุณี วรรณสุทธิ์
.
นางสาวนิตยา ศรีพุฒ
นางบุศรา ชิดประทุม
นางสาวภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์
นางสาวขวัญวิภา ภู่แส