กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
.

นางสาวนันทวดี   เพ็งสาทร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางชมพูนุท   แสงประทีปทอง
นางวัชรี เหรียญทอง
นางรุ่งทิวา   ภูมิวัฒนะ
นางสาวนฤมล สุภสุข

นายรังสรรค์  หอมสมบัติ

นางสาวกัญญ์ชญาน์  ฟักทอง
นางตรีทิพย์นิภา จงใจงาม
นางสาวสุกัญญา พิพัฒน์