กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
.
นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวชำเรือง วิชนะโภชน์
นายจรูญ ดวงจรัส
นางกรรณทอง พึ่งวงศ์ญาติ
นางปวีณกานห์  แสงดี

นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ
นางจันทร์เพ็ญ
                                                 นายธรรมสรณ์   สุศิริ
นางสาวนริศรา มาลาศรี