กลุ่มสาระฯศิลปะ
ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง

นางสุชาวดี เรืองรุ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายแฝง วัดอินทร์
นายวิเชษฐ์   เกิดศิลป์
นายสมเกียรติ ฮวบเจริญ