กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนฯ
ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
นายชูชาติ แสงประทีปทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายตรีโชค กางกั้น
นางนันทพร ศาสตรา
นางจุรีรัตน์  เกิดศิลป์
นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วง
นาบณรงคร์ฤทธิ์ ภู่ปราง
นายสิทธิกร   หาดทวายกาญจน์
นางรัตนาภร ศรีเพชร
นายอภิรักษณ์   ลัดดา