กลุ่มพัฒนาฯ
ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
นางรัตนา ช้างพึ่ง
หัวหน้ากลุ่ม
นางจุรีรัตน์ ฟูมั่น

นางสาวนันทัชพร ทองเสวก