วิชาการ โรงเรียนอินทร์บุรี

 

 

 

 

   
เอกสารวิชาการ

 

1.
เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน 7
2.
ทะเบียนสื่อ_วิจัย
3.
บันทึกข้อความส่งแผนการเรียนรู้
4.
บันทึกข้อความส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
5.
บันทึกข้อความส่งวิจัยในชั้นเรียน
6.

แบบขออนุญาตพานักเรียนไปทำกิจกรรม

7.
แบบขออนุญาติหยุดเรียน
8.
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
9.
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
10.
แบบฟอร์มรายงานอบรม
11. แบบสำรวจเวลาเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80 เปอร์เซ็นต์
12. ใบแจ้งการขาดเรียน
13. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล