เกียรติภูมิ ร.ร.อินทร์บุรี       E-Office สพม เขต 5        ชมบรรยากาศ  ภาพประวัติศาสตร์
 
 

 

 คณะกรรมการห้องเรียนASEAN

 
 

     
      ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลครู คณะกรรมการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพพิเศษ ปีการศึกษา 2560
1. ดร.รุ่งนภา                          ธีฆะพร                                ประธาน 
2. นางเพ็ญวิภา                       ตั้งทวี                                  กรรมการ
3. นายจรูญ                           ดวงจรัส                                กรรมการ       
4. นางสาวนันทวดี                   เพ็งสาทร                               กรรมการ
5. นางสาวนฤมล                      สุภสุข                                  กรรมการ
6. นางจิราภรณ์                       ภู่ระหงษ์                               กรรมการ
7. นางสาวรชิตา                       วิเศษณ์คำภู                           กรรมการ
8. นางสาวเทพพิสุทธิ์                 สุทธิมั่น                                 กรรมการ
9. นายไพศาล                          สิงห์พันธ์                               กรรมการ
10. นายชูชาติ                           แสงประทีปทอง                       กรรมการ
11. ว่าที่ร.ต.หญิงมุจลินทร์            วิบูลย์ธนทรัพย์                         กรรมการ
12. นายแฝง                            วัดอินทร์                                 กรรมการ
13. นางรัตนา                           ช้างพึ่ง                                   กรรมการ
14. นางชมพูนุท                         แสงประทีปทอง                       กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวเอมอร                     แสงดาว                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวชญานันท์                  ศิลป์ธรศิริ                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

โรงเรียนอินทร์บุรี 109/22 ม.1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110     E:mail  inburi@hotmail.com Tel 036 581528
admin: 089 998 4594