ฝ่ายบริหาร
นายวิทยา สีหบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายปกครอง
.
ดร.รุ่งนภา ธีฆะพร
รองผู้อำนวยการ
นายตรีโชค กางกั้น
ปฏิบัตหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
นายจรูญ ดวงจรัส
ปฏิบัตหน้าที่
รองผู้อำนวยการ
นายรังสรรค์ หอมสมบัติ
ปฏิบัตหน้าที่
รองผู้อำนวยการ