คติพจน์
สุวิชาโนภวํ โหติ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
วันก่อตั้งโรงเรียน
17 พฤษภาคม 2495
ปรัชญา
มั่นคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา รู้หน้าที่ มีน้ำใจ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
พระเทพสุทธิโมลี
พระเทพสุทธิโมลี(ผึ่ง บัวสรวง)
อักษรย่อ
อ.บ.
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกคูน
บริเวณโรงเรียนในพื้นที่ 40 ไร่
สัญลักษณ์
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ขวาทรงวัชระ (ตรีศูล) พระหัตถ์ช้ายทรงพระขรรค์ พระอินทร์เป็นเจ้าแห่งสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ คอยสอดส่องดูแลความทุกข์สุขของมนุษย์
เมื่อผู้ใดที่เป็นคนดี ตาทุกข์ได้ยากก็จะเสด็จมาช่วยเหลือ

 

 

 

 

 

 

 

 

สีประจำโรงเรียน
เขียว
เหลือง