ชั้นเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
8
111
153
264
ม.2
8
144
151
295
ม.3
7
146
129
275
รวม ม.ต้น
23
401
333
834
ม.4
5
72
108
186
ม.5
5
43
80
123
ม.6
5
86
88
174
รวม ม.ปลาย
15
201
276
477
รวมทั้งสิ้น
38
602
609
1311
จำนวนห้องเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ฝ่าย/งาน/กลุ่มวิชา
ชาย
หญิง
รวม
ฝ่ายบริหาร
2
1
3
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรียน
-
4
4
ภาษาไทย
-
9
9
คณิตศาสตร์
1
8
9
สังคมศึกษา
2
8
10
วิทยาศาสตร์
6
7
13
ศิลปศึกษา
2
1
3
ภาษาต่างประเทศ
1
6
7
สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
4
การงานอาชีพและเทคโนโลย
7
3
10
รวมทั้งสิ้น
25
49
68
จำนวนอาจารย์ จำแนกตามงาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ
ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย
หญิง
รวม
ลูกจ้างประจำ
4
-
4
ครูจ้างรายเดือน
4
2
6
ลูกจ้างชั่วคราว
4
2
6