รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอินทร์บุรี


1.นายจำเนียร  วังชากร                       ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ
2.พระราชวินัยเมที                            ผู้แทนพระภิกษุ
3.พระครูอมรเดชาวสัย   ผู้แทนพระภิกษุ
4.นายแพทย์ยุคล กาญจนรักษ์                     ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.นายเทอดศักดิ์  คุณวุฒิฤทธิรณ        ผู้ทรงคุณวุฒ
6.นายทองเหมาะ  ชื่นกุศล          ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นายพิจิตร  ปัญญาพิชิต                      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.พ.อ.อ.สมศักดิ์  กลิ่นคง                     ผู้ทรงคุณวุฒิ
9.นายประสาธน์  คำชื่น                      ผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นายวันชัย  แสงประทีปทอง              ผู้แทนครู
11.นายธรรมรัตน์  ดีเจริญวิรุฬ                 ผู้แทนศิษย์เก่า  
12.นายมานิต  โพธิ์นิล                       ผู้แทนชุมชน
13.นายนิพนธ์  สีตะระโส                     ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
14.นางประทุม  สกูลนิวัติ                     ผู้แทนผู้ปกครอง
15.นายผจญ  นักฆ้อง                                   ผู้อำนวยการ  กรรมการและเลขานุการ