นักเรียน 1ทุน 1 อำเภอในฝัน ปีการศึกษาี 2546
นายเอกลักษณ์ เอี่ยมวิลัย
เรียนคณะเศรษฐศาตร์ ณ ประเทศเยอรมัน