เกียรติภูมิ ร.ร.อินทร์บุรี       E-Office สพม เขต 5        ชมบรรยากาศ  ภาพประวัติศาสตร์
 
 

 

ความเป็นมาของห้องเรียนคุณภาพพิเศษ

 
 

         ห้องเรียนคุณภาพพิเศษ (Enrichment Class) โรงเรียนอินทร์บุรี เริ่มขึ้นในปีการศึกษา 2546 โดย
ผู้อำนวยการปราโมทย์  วุฒิวิชญานันท์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธนศักดิ์  รอดเมฆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่เรียนดี
และเป็นพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอินทร์บุรีอีกประการหนึ่ง
โดยเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  อย่างละ 1 ห้องเรียน โดยเน้นการเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษที่สอนโดยครูต่างชาติ
ซึ่งเป็น native speaker รวมเป็น 2 ห้องเรียน ต่อมาได้เปิดขยายในระดับชั้นที่สูงขึ้น
จนครบ 6 ระดับในปีการศึกษา 2548 และดำเนินโครงการในรูปคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพพิเศษมาโดยตลอด

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

โรงเรียนอินทร์บุรี 109/22 ม.1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110     E:mail  inburi@hotmail.com Tel 036 581528
admin: 089 998 4594