กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  กลุ่มพัฒนาผู้เรียน  
  งานอำนวยการ