รับการประเมิน ความยั่งยืนโรงเรียนอินทร์บุรีในฝัน วันที่ 2 สิงหาคม 2559