คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนอินทร์บุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
และศึกษาวัฒนธรรมจังหวัด จันทบุรี 23-25 มีนาคม 2560