เลือกประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560