คณะครู และนักเรียนร่วมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ปี 2560 ณ ลานธรรม โรงเรียนอินทร์บุรี
4 กรกฎาคม 2560