พิธีเปิดโครงการเยี่ยมบ้าน 100% 4-14 กรกฎาคม 2560
โดยผอ.วิทยา สีหบุตร