2 - 3 ต.ค.60 เวลา 09.00 - 15.30 น. ร.ร.อินทร์บุรีจัดกิจกรรมนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร มาตรฐานที่ 7
ทั้ง 9 ตัวชี้วัด โดย ผอ.วิทยา สีหบุตร อดีตผอ.บำเหน็จ บุษบงค์ และรองฯ รุ่งนภา ธีฆะพร