6 กุมภาพันธ์ 2561 วัน Open House Inburi School "เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ทักษะวิชาการก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล" ณ อาคารโดมอินทร์บุรีปิยมิตรการุณย์ โรงเรียนอินทร์บุรี