พระเทพสุทธิโมลี
ชาวไทยรู้จักสิงห์บุรีเพราะเป็นเมืองวีรชน ดินแดนของนักรบที่ห้าวหาญในวงการคณะสงฆ์
ถ้านับย้อนหลังไป 20 ปี ถึง 30 ปี ถ้าพูดถึงเจ้าคุณวัดโบสถ์อินทร์บุรี มหาผึ่งวัดบวร
หรือ พระเทพสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี (ธ) ย่อมเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพราะเจ้าคุณเป็นยอดนักพัฒนาที่หาได้ยากยิ่ง
เป็นเพชรน้ำหนึ่งที่ชาวอินทร์บุรีภูมิใจ ผึ่ง บัวสรวง คือ นามเดิมของท่าน
หมู่ 1 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรีคือสถานที่เกิดของท่าน
บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 14 ปี ต่อมาได้ไปศึกษาต่อที่วัดบวรนิเวศ
และได้อุปสมบทที่วัดบวรนิเวศ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิราญาณวงศ์ เป็นผู้อุปัชฌาย์ ศึกษาสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค สมณศักดิ์ที่ได้รับ คือ

1.พระครูวิสุทธิธรรมภาณ
2.พระสิงหบุราจารย์
3.พระราชเมธาภรณ์
4. พระเทพสุทธิโมลี


          เมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ว่าง ได้รับมอบหมายให้มาช่วยดูแลวัด ปกครองสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต

ผลงานเมื่อมาอยู่วัดโบสถ์

มีอเนกประการ อาทิก่อสร้างต่อเติมพระอุโบสถกราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีตัดลูกนิมิตร
สร้างศาลาศักดิบุรินทร์ ตึกสิงหบุราจารย์ กุฏิ 2 ชั้น เมรุ กุฏิไม้ ตึกพิพิธภัณฑ์และสาขาหอสมุดแห่งชาติ โรงเรียนปริยัติธรรม สร้างศาลาธรรมวรานุยุติ กุฏิทรงไทย

ผลงานด้านการศึกษา

จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้นปัจจุบัน คือ โรงเรียนอินทร์บุรี มีจำนวนนักเรียนมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดสิงห์บุรี

ผลงานด้านสาธารณสุข

จัดตั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอขึ้น คือ โรงพยาบาลอินทร์บุรี ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไป จำนวนเตียง 250 เตียง มีแพทย์ พยาบาล พนักงานคนงานรวม 500 คน

ผลงานด้านสาธารณูปโภค

สร้างถังน้ำประปาบริการน้ำดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัย ได้รับพระราชทานนามว่า "ประปาพระราชทานหมู่บ้านวัดโบสถ์"

ผลงานด้านคมนาคม

ถนนหนทางแทบทุกสายในเขตอินทร์บุรีเกิดจากฝีมือและดำริของเจ้าคุณแทบทั้งสิ้น แม้คลองและสะพานหลายแห่ง เช่น - ถนนอินทร์บุรี - การ้อง ปัจจุบันเป็นถนนาดยาง - ถนนดงยาง - ดอนเต่า - วัดเช่าสิงห์ - เป็นผู้ริเริ่มทำแพเรือยนต์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแห่งแรกที่อินทร์บุรี

การประกอบอาชีพ

สมัยนั้นมีแต่ทำนาเจ้าคุณได้แนะนำให้รู้จักประกอบอาชีพต่างๆ เช่น - ปลูกอ้อย อัดฟาง เพาะเห็ดหูหนู - ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน สวนรุกขชาติคูเมือง

ด้านวัฒนธรรม

            ได้ติดต่อกรมศิลปากรให้จดทะเบียนที่สงวนโบราณสถานบ้านคูเมือง ซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยทราวดีต่อมากรมป่าไม้ประกาศพระราชบัญญัติกำหนดให้บริเวณบ้านคูเมืองโบราณเป็นสวนป่า จนปัจจุบันประกาศเป็นสวนรุกขชาติคูเมืองซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดให้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า
ภาคสนามของนักศึกษา

             จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรีและสาขาหอสมุดแห่งชาติ หาทุนจัดสร้างตึก เพิ่มดุริยางค์กูร ปรับปรุงศาลาศักดิบุรินทร์ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชั้นล่างเป็นสาขาห้องสมุดแห่งชาติอินทร์บุรี

             ผลงานชิ้นสุดท้ายเป็นอนุสรณ์ ในปี พ.ศ. 2524 ได้ทำเรื่องขอยกฐานะวัดโบสถ์เป็นพระอารามหลวงกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ
ให้ยกฐานะวัดโบสถ์เป็นพระอารามหลวงได้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ภายหลังจากที่ท่านได้มรณะภาพแล้ว เจ้าคุณพระเทพสุทธิโมลี เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวอินทร์บุรี แม้มรณะภาพหลายปีแล้วก็ตามผลงานและคุณงามความดีของท่าน
ยังตราตรึงอยู่มิลืมเลือน…