พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทย

2. ยึดหลักการการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ที่ส่งผลต่อคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

3.ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการส อนโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา มาสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดต่อผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักการบริหารจัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน

5.เสริมสร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงาม น่าเรียน