วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
สืบค้นภูมิปัญญาไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง