ประวัติส่วนตัวของผู้ดูแลเว็ปไซต์

ชื่อตัว - ชื่อสกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ 3ระดับ 8 (ครู คศ.3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ )
โรงเรียนอินทร์บุรี   อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วัน เดือน ปี (เกิด) 27 มิถุนายน 2502
ภูมิลำเนาเดิมและปัจจุบัน 124 หมู่ 4 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
หมายเลขโทรศัพท์ 089 998 4594 ,036 - 581882
E-mail :inburi1@hotmail.com
ประสบการณ์การสอน 30 ปี
ประวัติทางการศึกษา
* โรงเรียนวัดโบสถ์ พ.ศ.2516
* โรงเรียนอินทร์บุรี พ.ศ.2519
* ป.กศ. วิทยาลัยตรูเทพสตรี พ.ศ.2521
* นักเรียนทุนภูมิพล พ.ศ.2522
* กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มศว ประสานมิตร พ.ศ.2525
* กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มศว ประสานมิตร พ.ศ.2530
ประวัติการทำงาน
เริ่มรับราชการที่โรงเรียนวัดอินทาราม ธนบุรี กรุงเทพ ฯ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2525 ตำแหน่ง อาจารย์1 ระดับ 3 ขั้น 2,765 บาท
เงินเดือนปัจจุบัน ไม่บอก
คำขวัญประจำตัว
ทำทั้งที เล็กๆ อย่าทำ
ปรัชญาชีวิต
การช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่
อ คือสวรรค์บนดินที่ไม่ต้องรอหลังตาย


  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติการสอนรายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
2. ปฏิบัติการสอนรายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
3. ปฏิบัติการสอนรายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
4. ปฏิบัติการสอนรายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
5. คณะกรรมการวิชาการ
6.หัวหน้างานวิทยบริการ และผลิตสื่อการสอน (Resource Center)
7. อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
8. คณะกรรมการงานประเมินผลวิชาการ
9. ดูแลระบบ
ICT ของโรงเรียนอินทร์บุรี

 

ครู เป็นอาชีพชั้นสูง คือ  ผู้ที่ให้สิ่งที่ดี  สิ่งที่งอกงามกับเด็ก ทุกกาล ทุกสถานที่  อย่า เป็นครูเพียงชื่อ โลกนี้มีครูจริงๆอยู่ไม่กี่คน