ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระ อินทวัฒน์
น.ร.ในโครงการห้องเรียนคุณภาพพิเศษ ร.ร.อินทร์บุรี
ที่สอบเข้ารีียนใน
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ได้ในปี กศ.2553